فارسی دوم متوسطه درس ششم

حجم فایل : 440.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا فارسی دوم متوسطه درس ششم
همه ی جمله ها از گروهای اسمی تشکیل می شوند .
گروه های اسمی : مجموعه ای از اسامی هستند که به یکدیگر متصل می شوند
من کتاب خریدم.

این گل این گل زیبا این گل خوشبو
هر گروه اسمی ، یک هسته دارد هسته :
1)اولین اسم کسره دار یک گروه اسمی است.
2)حذف آن سبب لطمه ی به معنای جمله می شود .
 
هر هسته دارای ، وابسته هایی است .
وابسته پیشین هسته وابسته پسین
پایان...